Saturul kaur pierde in greutate

Despãrþitu-s-a cineva de antinomiile romantice? Renunþã, oare, altcineva la mirajele simboliste? În orizontul de aºteptare fenomen divers-repetitiv intrã, inevitabil, multimilenara aspiraþie de autocunoaºtere; postmodernii jurã pe ideea de heteronomie, care nici ea nu e de datã recentã. În discursul plastic al subtilului Dan Hatmanu identificãm note de realism liric tonitzian, tendinþe de grafism sobru palladyan ori câte un ecou din Corneliu Baba magistrul sãufãrã ca acestea sã-i altereze limbajul.

Familiar al unor muzee celebre ºi expozant într-un pretutindeni stimulator, ieºeanul european se manifestã în ipostaze îndrãzneþe, nu ºi avangardiste, menþionându-se afectiv în matca ºi palpitul comunitãþii. Câteva zeci de expoziþii în þarã alternând cu cincisprezece personale peste hotare, prezenþe la peste treizeci de expoziþii de grup în strãinãtate slăbind mama biografia unui artist român cu faþa spre universal, întâlnit la Paris, la Roma ºi New York, la Ciudad de Mexico ºi Teheran, la Praga ºi Moscova, la Barcelona ºi Atena, la Viena, la Varºovia ºi în alte centre.

Creatorului în perpetuã ne-stare, mereu în combustie supravegheatã, îi stã bine ca agent reflectorizant al orizontului natal un mobilism axial caracteristic. Valori care transcend epocile, acþionând polifonic în permutaþii supratemporale! Referindu-se la aceºtia, discipolul lui Corneliu Baba enunþã indirect ideea de continuitate indiferenþã.

Stagiile sale de câte un an la Petersburg ºi Paris au fost, în fapt, capitole de observaþie ºi mai ales de meditaþie în ograda altora, implicit de aºezare definitivã în propria-i structurã.

EFIGIE DE PICTOR DAN HATMANU - PDF Kostenfreier Download

Pictorul îºi construia o emblemã. Prin dimensiunile sale interioare, Dan Hatmanu se integreazã spiritului ieºean peren: problematic, relativizant ºi confesiv. Narator oral jovial, în felul unui Corneliu Baba ieºenizatsociabil, solar ºi bonom, prozatorul alert din Amintiri în timp e un dublet ataºant al platicianului.

Structurã moralã dualã! Într-o ipostazã frapeazã senzitivul relaxat, sedus de poezia materiei, în alta reflexivul, observatorul discret ori impresionistul în linie modernã reacþionând sub semnul devenirii continue ºi ispitit de transcendenþã.

Tipic, artistul conciliazã contrariile, unificându-le în viziuni subiective, timbrate melodic. Performanþa sa e de a rãmâne într-o amenitate durabilã aºezatã, deschis totdeauna unei retorici surâzãtoare, de multe ori conexã ludicului. O figuraþie gingaº-ceremonioasã pãstreazã candoarea jocului infantil. Fixat în propriile-i convenþii estetice, excepþionalul desenator orchestreazã, experimenteazã ºi inoveazã, pãstrând totuºi de la o etapã la alta liniile aceleiaºi mãºti.

Armonios ramificatã, principial convergentã ºi rotundã, opera în totul picturã în ulei, guaºã, pastel, graficã, discurs în peniþã invitã la spectacolul global al lumii; existenþial vorbind, Timpul sãu calendaristic acþioneazã paralel cu Timpul interior, acesta pigmentând organic, inconfundabil, reacþiile vizualului: Cred cã opera depinde în primul rând zice el de ceea ce se petrece în interior [ ] Îmi întregesc ºi reîmprospãtez totodatã lumea interioarã prin cãlãtorie Interviu în Cronica,nr.

2 luni slim jos scădere în greutate și mnd

Factor esenþial care modificã ºi lasã saturul kaur pierde in greutate în conºtiinþã, Timpul e subiect de introspecþie ºi lirism, de unde cicluri rememorative specifice: Iaºul amintirilor, Iaºul evo- care sentimentalã, Autoportret în timp, Om ºi senti- ment. Spaþiul ºi Timpul prezideazã în secvenþele plastice din Helada ºi în Orele Parisului cu notaþii rafinat-umoristice.

Conexiuni între prezent ºi epoci de mult revolute pledeazã în ciclul Substituiri din arta universalã pentru teza nimic nou sub soare.

Moogly - Nu trece usor (Official Video)

Figuri din zilele noastre, în costume de acum trei secole, au un aer de complicitate ingenuã. Peisagistul, poet de spaþii citadine, dar ºi contemplator naturist fãrã inserþii bucolice coexistã cu autorul de artã monumentalã în regie originalã. Prioritatea lui Dan Hatmanu e însã portretistica; pãtrunzãtor interpret al omului ºi moralist senin, comentator înclinat spre toleranþã ºi graþie, analistul dezvãluie dezinvolt Caractere fie în tuºuri suple, fie în uleiuri neflatate ; mostre elocvente Ion Irimescu, Corneliu Baba.

Un superb portret compoziþional reprezentând pe Nicolae Titulescu a fost dãruit recent unei instituþii internaþionale din Geneva. Interesant este ciclul Nostalgia fotografiei, experiment întrunind prelucrãri dupã piese-foto. Metamorfozele figurative hatmaniene ilustreazã explicit fireasca voinþã a artistului de a se înnoi ºi inventa; pe fondul unor constante existenþiale ºi estetice, umanistul lucid ºi receptiv întreprinde demersuri cognitive ºi relaþionãri surprinzãtoare.

Prestigiosul album din consacrat marelui pictor de cãtre doamna sa, Maria Hatmanu, se constituie într-un muzeu în miniaturã. Efigia lui Dan Hatmanu, la opt decenii de viaþã, e a unui creator charismatic, produs de elitã al timpului în mers. Universul ºi universurile toate, chiar ºi cele din bucãtãrie! Aºa cã am putea spune, cumva, cã trecutul, prezentul ºi viitorul sunt cuprinse în aceleaºi cifre, sunt ale lumii aceleaºi feþe?!

supliment pentru pierderea în greutate masculină cea mai bună metodă de a arde grăsimea din miez

Dar dacã te uiþi mai cu atenþie la oameni, observi cã ei nu întotdeauna încap cu exactitate în cifre. Sentinþele ºi gândurile lor nu stau chitite exact în uniforma de galã a cifrelor, nu? Unii, de alþii, nu încap nici în propria lor piele!

mai pot slăbi la 45 de ani deserturi cu pierdere de grăsime

Mai dau din coate ºi în propria lor piele! Pentru Saturul kaur pierde in greutate prezentul, trecutul ºi viitorul par cuprinse într-o singurã ecuaþie: spãlatul mâinilor! Dar pentru Hamlet, Don Quijote? Prinþul danez se plimbã prin palatul de la Elsinar cu o carte în mânã!

Mult mai mult decât documente.

Lumea e ca o bibliotecã, e ca un labirint plin de cãrþi, de întrebãri ºi de îndoieli! Prin labirintul cãrþilor poposeºte ºi Don Quijote!

reacții adverse comune ale arzătoarelor de grăsimi va fuma arde grăsime

Dar mai poate el ieºi cu mintea întreagã din acest labirint al cãrþilor ºi al întrebãrilor? Prinþul ºi-a pierdut minþile în labirintul cãrþilor, de pare nebun sau e îndrãgostit de Ofelia, ºi din cauza iubirii pare cãzut într-o lume a nebuniei? Pare cã pãºeºte prin palatul regal ca un somnambul! Don Quijote e un somnambul! Care umblã ºi în plinã zi, chiar cãlare, învãluit în somn!

Dar nu voinþa de putere sau duhurile i-au ucis somnul, ca în Macbeth, ci cãrþile.

poezie - Oglinda literara

Din lectura atâtor cãrþi, Don Quijote nu se mai poate trezi: vede în viaþa de fiecare zi monºtri, castele, cavaleri zahărul te poate face să slăbești pânã în dinþi, vrãji! Un somnambul cãlare pe o mârþoagã, urmat de un þãrãnoi treaz, puþin la minte, dar fermecat de somnambulismul ce propovãduieºte ºi se bate pentru victoria Binelui în lume!

Ioan, Evanghelistul, dupã Înãlþarea lui Isus la cer, a pãrãsit Palestina, ca sã le propovãduiascã pãgânilor învãþãtura Mântuitorului. A fost exilat de împãratul Domiþian în insula Patmos, unde a scris Apocalipsa. O carte, cu alte cuvinte. Moare, ultimul dintre apostoli, sub domnia lui Bãdiþa Traian, pe la anul Specialiºtii spun cã Evanghelia pe care ne-a lãsat-o este scrisã într-o limbã greacã superioarã celei în care a scris Apocalipsa.

Pe noi însã altceva ne-ar interesa: diferenþa dintre parcursul mãrturisit aproape documentar, în care este scrisã Evanghelia sa ºi cheia apocalipticã plinã de realitate neîntâlnite de el, dar care aveau sã vinã ne asigurã el!

  1. Pretutindeni se ntindea un imens deert fcut din colb i din pietre.
  2. Pulpa piciorului
  3. Scutură de greutate vanilie
  4. Pierde mantra în greutate

Despre saturul kaur pierde in greutate realitate posibilã! Don Quijote citeºte citeºte citeºte cãrþi despre realitãþi posibile ºi imposibile Dacã am lua din Cervantes doar pasajele despre Don Quijote am observa fãrã greº cã avem de-a face cu un visãtor blând ºi naiv, ce traverseazã uneori spaþii magice, cu monºtri ºi castele, iar alteori se împotmoleºte în visuri, în inocenþa lor bãtãioasã Ioan, în Evanghelia sa, descrie, pânã ºi minusurile la care a asistat, în contururi realiste, precum ar fi fost un precursor al realismului tern!

Chiar când recunoaºte, primul, minunea minunilor, Învierea lui Isus, pe malul lacului Tiberiada, strigãtul sãu de bucurie este precum al unui documentarist, sec: Este Domnul! Ioan, 21,7. Stilul realist, sec, îi conferã scenei descrise o mare autenticitate, nu? Cervantes, în Buna sa vestire despre Don Quijote, ne pune în faþã douã biblii: cea a cavalerului care vrea sã mântuiascã lumea de rele, cu sabia, dacã se poate, cãlare pe o mârþoagã, ºi cea a lui Sancho Panza, bolovãnosul sãu apostol, care nu se poate desprinde cu picioarele, de pãmânt, nici mãcar cu o palmã!

Don Quijote imagineazã pentru fiecare întâlnire cu noile sale cunoºtinþe finaluri fericite! Viaþa e o aventurã sacrã, da, care meritã sã fie trãitã fiind supusã mereu consecinþelor Binelui! În Apocalipsa ni se face cu degetul ºi ni se aratã finalul dezastruos care întrece orice publicitate negativã!

3 motive pentru care nu poți să slăbești

Dar aceastã povestitã Lege proiectatã Lege, Apocalipsa! Vremurile apocaliptice sunt aproape de noi? Scrie Ioan: Fericit este cel ce citeºte ºi cel ce ascultã cuvintele prorociei ºi pãstreazã cele scrise în aceasta!

Cãci vremea este aproape.

tongkat ali ard grăsime cum să slăbești la 36 de ani

Totuºi, cât este acest aproape aproape de timpul nostru? Ioan nu ne spune cu exactitate, deºi stilul sãu realist-documentarist nu lipseºte: ni se oferã cifre exacte despre numãrul drepþilor ºi al celor pieriþi! Dar Finalul finalurilor, apocaliptic, va fi semnalul unui nou început, mântuitor? Don Quijote crede în visele sale trãite ca într-o realitate absolutã. Crede cã în finalul demersurilor ºi bãtãliilor sale minunea se va împlini ºi Binele va cuprinde lumea!

Sancho Panza încearcã mereu sã-l readucã la realitatea Sancho Panza, care nu este, fireºte, realitatea Cavalerului de la Mancha. Însã, dupã orice eºec, Don Quijote nu cade zdrobit, fiindcã pentru el nu existã eºecuri! De parcã el chiar ar ieºi din timpul prezent un timp al posibilelor eºecuri, pentru unii!

Cu alte cuvinte, Don Quijote ignorã realitatea Sancho Panza, prezentã, ignorã timpul prezent, dar ignorã ºi Apocalipsa! Despre feluritele realitãþi ale vieþii de fiecare zi mai putem vorbi ºi atunci când ne gândim la Pilat din Pont! Viitorul nu i se pare apocaliptic nici lui Pilat! Viitorul ca ºi prezentul! Ablutomania tendinþa obsesivã de a se spãla în cazul lui Pilat, pe mâini! Frica lui Pilat de a nu greºi frica de el însuºi! Pilat nu dã o hotãrâre singur nu poate aproxima consecinþele hotãrârii sale!

Masud R.

Oscilaþia sentinþelor lui Hamlet vine, în primul rând, din tumultul împrejurãrilor externe prin care trece ca sã ajungã la o hotãrâre judicioasã trece, repetã, prin nenumãrate vãmi, încercãri, temeri ºi speranþe! Dar prinþul dã o hotãrâre fundamentalã doar în scena duelului amical, cu Laertes, de fapt, un duel trucat! Înfingând sabia în Claudius, prinþul parcã se relaxeazã Devine sigur pe sine, îi transmite lui Horatio testamentul!

Acum, dupã ce rugãmintea rigãi Hamlet a fost împlinitã, prinþul parcã nu mai este supãrat pe nimeni ºi nici pe saturul kaur pierde in greutate sale nehotãrâri!

Nesigur de sine, a dispãrut! Întâmpinã moartea senin!

Încărcat de

Restul e tãcere! Sã ne reamintim: Hamlet parcã n-a sos o lacrimã la moartea Ofeliei. Revolta sa împotriva putreziciunii care a împinso pe Ofelia în aburul nebuniei liliale a fost cumplitã, dar, parcã, rece Poþi sã suporþi sã vezi cum înnebuneºte o floare? Pilat îndeplinea conºtiincios toate îndatoririle legate de Imperiu! Nu era superficial deloc! Spãlatul mâinilor fãcea parte, desigur, dintr-un ritual al curãþeniei absolute?

Un ritual devenit obsesie?

va ajuta datele în pierderea în greutate cântatul te ajută să slăbești

Sã-i dãm ºi lui o ºansã de a fi om, supus îndoielilor! Hamlet doar în ultima clipã a vieþii nu mai are îndoieli ºi nu mai are de ce sã mediteze asupra lor!